Co to jest WCAG? – Wytyczne dostępności

InnovaSEO.PL E Definicje E Co to jest WCAG? – Wytyczne dostępności
11/14/2023

Co to jest WCAG? – Wytyczne dostępności

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to międzynarodowy standard określający wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jest on opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C), organizację zajmującą się standaryzacją i rozwojem technologii internetowych.

Dlaczego ważna jest dostępność stron?

Każdy użytkownik powinien mieć równy dostęp do informacji w internecie, bez względu na swoje ograniczenia czy uwarunkowania. Dostępność stron ma szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą napotkać trudności w korzystaniu ze standardowych witryn internetowych. Właśnie dlatego istnieje potrzeba stworzenia wytycznych, które pomogą twórcom stron zapewnić łatwy i pełny dostęp do treści również osobom z dysfunkcjami lub zaburzeniami.

Jakie są podstawowe założenia WCAG?

Głównym celem WCAG jest zapewnienie możliwie największej liczbie użytkowników swobodnego przeglądania zawartości strony oraz jej odbioru bez żadnych utrudnień wynikających z ich specyficznej sytuacji zdrowotnej czy fizycznej. Standard ten skupia się na trzech podstawowych założeniach:

  • Percepcja – strona powinna być czytelna i zrozumiała dla osób ze słabym wzrokiem lub niewidomymi, a także dostosowana do potrzeb użytkowników z zaburzeniami percepcji kolorów.
  • Ruch – osoby niepełnosprawne ruchowo muszą mieć możliwość korzystania ze strony bez konieczności używania myszki czy klawiatury. Strona powinna również umożliwić nawigację przy użyciu technologii wspierających takich jak polecenia głosowe czy urządzenia sterujące odręcznie.
  • Zrozumienie – treści na stronie internetowej powinny być jasne i łatwe w przyswojeniu przez wszystkich użytkowników, nie tylko tych bez problemów zdrowotnych. W przypadku wykorzystywania skrótów lub specjalistycznej terminologii należy zapewnić ich objaśnienia oraz alternatywną formę prezentacji informacji (np. poprzez obrazy).

Jakie są poziomy dostępności?

WCAG dzieli się na trzy poziomy: A, AA i AAA, które określają stopień spełniania wymagań dotyczących dostępności. Poziom A jest najbardziej podstawowy i obejmuje minimalne wymagane standardy dotyczące dostępności, natomiast poziom AAA jest najbardziej zaawansowany i wymaga spełnienia wszystkich wytycznych. W praktyce większość stron internetowych powinna dążyć do osiągnięcia co najmniej poziomu AA.

Jakie są konkretne zalecenia WCAG?

Wytyczne dostępności określają wiele konkretnych zaleceń dotyczących różnych aspektów strony internetowej. Niektóre z nich to:

  • Zapewnienie alternatywnego tekstu dla elementów graficznych – obrazy na stronie powinny mieć opis w postaci tekstu, aby osoby niewidome mogły je odczytać przy użyciu czytnika ekranowego.
  • Dostosowanie rozmiaru czcionki – użytkownicy muszą mieć możliwość zmiany wielkości liter na stronie bez utraty jej funkcjonalności lub estetyki.
  • Używanie kolorów kontrastujących – tekst oraz tło powinny być wystarczająco różniące się pod względem kolorystycznym, aby umożliwić osobom ze słabym wzrokiem czytanie treści bez trudu.
  • Odpowiednie nagłówki i znaczniki semantyczne – używanie odpowiednich tagów HTML (np. h1-h6) pomaga nie tylko w lepszym rozmieszczeniu treści na stronie, ale również ułatwia jej odczyt przez czytniki ekranowe.
  • Unikanie wyłącznie wizualnych elementów – strona powinna być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi lub ruchowymi. Dlatego należy unikać używania tylko obrazków jako przycisków czy linków.

Jak sprawdzić dostępność swojej strony?

Istnieje wiele narzędzi i programów do testowania dostępności stron internetowych, które pomagają twórcom upewnić się, że ich witryny spełniają wymogi WCAG. Jednym z najpopularniejszych jest WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool), który analizuje kod HTML i raportuje ewentualne błędy dotyczące dostępności. Można także skorzystać ze specjalistycznych firm oferujących audyty oraz certyfikaty potwierdzające spełnienie standardu WCAG na danej stronie.

Podsumowanie

Dostosowanie swojej strony internetowej do wytycznych WCAG to ważny krok w zapewnieniu równego dostępu do informacji dla wszystkich użytkowników bez względu na ich ograniczenia zdrowotne czy fizyczne. Standard ten ma duże znaczenie zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami, które często napotykają trudności w korzystaniu ze standardowych witryn internetowych. Dzięki wytycznym WCAG, twórcy stron mogą zapewnić łatwy i pełny dostęp do treści dla wszystkich użytkowników, co przyczynia się do budowania bardziej otwartej i równościowej sieci.